دكل

دکل پل

زیر مجموعه ای از دکل های تک پایه هستند که برای ارتفاع های کم استفاده می شود

دکل منوپل

دکل های تک پایه ( مونوپل یا تلسکوپی) به دکل هایی گفته می شود که بر روی یک پایه استوار است و معمولاً مقطع چند وجهی دارند.