رويدادها

شرکت کیاسازه اهواز

ارسال سکشن دکل مهاری G35 و G45 به مرز عراق توسط شرکت کیاسازه اهواز. نوع محصول: سکشن مهاری G35 و G45 محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۸/۳۰

شرکت کیاسازه اهواز

ارسال سکشن های مهاری چهار وجهی G45 به مرز خسرو خان توسط شرکت کیاسازه اهواز. نوع محصول: سکشن چهاروجهی G45 محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۸/۰۵

شرکت کیاسازه اهواز

ارسال سکشن های چهاروجهیG45 به مرز پرویزخان توسط شرکت کیاسازه اهواز. نوع محصول: سکشن چهاروجهی G45 محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۷/۱۸

ارسال بار سکشن مهاری به مرز جهت صادرات به کشور عراق توسط شرکت کیاسازه اهواز محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۷/۱۲

ارسال سکشن های مهاری به مرز مهران دومین پارت ارسالی به مرز کشور عراق در یک هفته ی گذشته توسط شرکت کیاسازه اهواز. محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۷/۱۴

شرکت کیاسازه اهواز

ارسال مجدد سکشن های مهاری به مرز مهران توسط شرکت کیاسازه اهواز. محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۷/۱۲

شرکت کیاسازه اهواز

ارسال سکشن دکل مهاری به عراق دومین پارت ارسال شده در هفته به مرز مهران. گامی دیگر در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده برای شرکت کیاسازه اهواز. محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۷/۰۳

شرکت کیاسازه اهواز

بارگیری سکشن مهاری برای کشور عراق بارگیری و ارسال دو ترانزیت سکشن G35 و G45 در هفته به مرز مهران جهت ارسال به کشور عراق موفقیتی دیگر برای شرکت کیاسازه اهواز. محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۶/۳۱

شرکت کیاسازه اهواز

ارسال سکشن های دکل مهاری و بیس پلیت به مرز مهران جهت صادرات به کشور عراق. محل ساخت و تولید: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز محل بارگیری: کارخانه ی شرکت کیاسازه اهواز تاریخ بارگیری: ۹۷/۰۶/۲۶