اعضای شرکت

آقای عادل روانفر


قائم مقام

آقای رضا سلیمانی


مدیر عامل


خانم سولماز پیکرآرا


بخش فروش خودایستا و مونوپل
021-62884
( داخلی 116 )

آقای مهدی طیبی

آقای مهدی طیبی


مدیر بخش بازرگانی
021-62884
( داخلی 115 )

آقای سعید آزمند

آقای سعید آزمند


بخش فروش دکل مهاری
021-62884
( داخلی111 )

آقای حسین زندی

آقای حسین زندی نسب


بخش بازرگانی
021-62884
داخلی ( 101 )


خانم نسترن زارعی


بخش مالی
021-62884
( داخلی 109 )

آقای حسن هادی نژاد


بخش حساب داری
021-62884
( داخلی 110 )

آقای وحید آزمند


مدیر اجرایی
021-62884


آقای حمید ترابی

آقای حمید ترابی


بخش فنی
021-62884
( داخلی 113 )

آقای مهدی سلیمانی


بخش تدارکات
021-62884
( داخلی 112 )


خانم ندا کریمی


بخش اداری
021-62884
( داخلی 301 )