قیمت دکل مهاری

قیمت انواع دکل مهاری(قیمت ها به ریال می باشد)
قیمت دکل مهاری G35


فاصله مهار ۹ متر

قیمت دکل مهاری G45


فاصله مهار ۹ متر

قیمت دکل مهاری G45 – چهار وجهی


فاصله مهار ۹ متر

 

ردیف متراژ قیمت ردیف متراژ قیمت ردیف متراژ قیمت
۱ ۹ ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱ ۹ ۱۳.۱۰۰.۰۰۰ ۱ ۹ ۱۷.۹۰۰.۰۰۰
۲ ۱۲ ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ ۲ ۱۲ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۲ ۱۲ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۱۵ ۲۰.۷۰۰.۰۰۰ ۳ ۱۵ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳ ۱۵ ۲۹.۸۰۰.۰۰۰
۴ ۱۸ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۸ ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۸ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۵ ۲۱ ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ ۵ ۲۱ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ ۵ ۲۱ ۳۸.۹۰۰.۰۰۰
۶ ۲۴ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ۶ ۲۴ ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ ۶ ۲۴ ۴۶.۶۰۰.۰۰۰
۷ ۲۷ ۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ۷ ۲۷ ۳۷.۹۰۰.۰۰۰ ۷ ۲۷ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰
۸ ۳۰ ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۰ ۴۱.۴۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۰ ۵۵.۸۰۰.۰۰۰
۹ ۳۳ ۴۵.۳۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۳ ۴۷.۹۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۳ ۶۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۰ ۳۶ ۴۸.۹۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳۶ ۵۱.۹۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳۶ ۶۹.۶۰۰.۰۰۰
۱۱ ۳۹ ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۳۹ ۵۵.۴۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۳۹ ۷۴.۴۰۰.۰۰۰
۱۲ ۴۲ ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۴۲ ۶۲.۹۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۴۲ ۸۴.۲۰۰.۰۰۰
۱۳ ۴۵ ۶۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۳ ۴۵ ۶۵.۹۰۰.۰۰۰ ۱۳ ۴۵ ۸۸.۶۰۰.۰۰۰
۱۴ ۴۸ ۶۵.۷۰۰.۰۰۰ ۱۴ ۴۸ ۶۹.۶۰۰.۰۰۰ ۱۴ ۴۸ ۹۳.۳۰۰.۰۰۰
۱۵ ۵۱ ۷۳.۹۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۵۱ ۷۸.۱۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۵۱ ۱۰۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۶ ۵۴ ۷۶.۹۰۰.۰۰۰ ۱۶ ۵۴ ۸۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱۶ ۵۴ ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۷ ۵۷ ۸۰.۳۰۰.۰۰۰ ۱۷ ۵۷ ۸۴.۹۰۰.۰۰۰ ۱۷ ۵۷ ۱۱۳.۹۰۰.۰۰۰
۱۸ ۶۰ ۸۸.۹۰۰.۰۰۰ ۱۸ ۶۰ ۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ۱۸ ۶۰ ۱۲۵.۸۰۰.۰۰۰

 

قیمت انواع دکل مهاری(قیمت ها به ریال می باشد)
قیمت دکل مهاری G35


فاصله مهار ۶ متر

قیمت دکل مهاری G45


فاصله مهار ۶ متر

قیمت دکل مهاری G45 – چهار وجهی


فاصله مهار ۶ متر

ردیف متراژ قیمت ردیف متراژ قیمت ردیف متراژ قیمت
۱ ۹ ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ ۱ ۹ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱ ۹ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰
۲ ۱۲ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ۲ ۱۲ ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ۲ ۱۲ ۲۴.۸۰۰.۰۰۰
۳ ۱۵ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ۳ ۱۵ ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ ۳ ۱۵ ۲۹.۲۰۰.۰۰۰
۴ ۱۸ ۲۵.۴۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۸ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۸ ۳۶.۲۰۰.۰۰۰
۵ ۲۱ ۲۸.۴۰۰.۰۰۰ ۵ ۲۱ ۳۰.۳۰۰.۰۰۰ ۵ ۲۱ ۴۰.۹۰۰.۰۰۰
۶ ۲۴ ۳۴.۴۰۰.۰۰۰ ۶ ۲۴ ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ ۶ ۲۴ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
۷ ۲۷ ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ ۷ ۲۷ ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ ۷ ۲۷ ۵۳.۳۰۰.۰۰۰
۸ ۳۰ ۴۳.۹۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۰ ۴۶.۱۰۰.۰۰۰ ۸ ۳۰ ۶۲.۱۰۰.۰۰۰
۹ ۳۳ ۴۶.۸۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۳ ۴۹.۴۰۰.۰۰۰ ۹ ۳۳ ۶۶.۲۰۰.۰۰۰
۱۰ ۳۶ ۵۴.۹۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳۶ ۵۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۳۶ ۷۷.۱۰۰.۰۰۰
۱۱ ۳۹ ۵۷.۹۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۳۹ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۳۹ ۸۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۲ ۴۲ ۶۴.۴۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۴۲ ۶۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۴۲ ۹۰.۸۰۰.۰۰۰
۱۳ ۴۵ ۶۷.۴۰۰.۰۰۰ ۱۳ ۴۵ ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳ ۴۵ ۹۵.۱۰۰.۰۰۰
۱۴ ۴۸ ۷۵.۴۰۰.۰۰۰ ۱۴ ۴۸ ۷۹.۳۰۰.۰۰۰ ۱۴ ۴۸ ۱۰۶.۱۰۰.۰۰۰
۱۵ ۵۱ ۷۸.۵۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۵۱ ۸۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۵۱ ۱۱۰.۴۰۰.۰۰۰
۱۶ ۵۴ ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶ ۵۴ ۹۰.۳۰۰.۰۰۰ ۱۶ ۵۴ ۱۱۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۷ ۵۷ ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷ ۵۷ ۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ۱۷ ۵۷ ۱۲۵.۴۰۰.۰۰۰
۱۸ ۶۰ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ ۶۰ ۱۰۱.۹۰۰.۰۰۰ ۱۸ ۶۰ ۱۳۶.۱۰۰.۰۰
جهت تایید قیمت با کارشناسان ما در دفتر مرگزی تهران تماس حاصل فرمایید.