اهمیت سیستم ارتینگ

شرکت کیاسازه اهواز

بخش اول:

ارﺗﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت دﻛﻞ ﻫﺎ، ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:

۱- ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ نقره ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ۶ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﺟﻮﺷﻜﺎری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (در ﻣﻮاردی ﻛﺪوﻟﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد)

۲- از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ، ﻫﻢ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن دﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ مسی و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت و ﻫﻢ ﭘﺎی دﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد.

۳- ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ روی دﻛﻞ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻛﻞ (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺨﺮوط ﺣﻔﺎظتی ﺑﺎ زاوﻳﻪ ۴۵ درﺟﻪ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﻗﺮارﮔﻴﺮد و ﺟﻨﺲ آن ﺗﻤﺎم ﻣﺲ ﺑﺎ آﻟﻴﺎژ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۱۶ میلی متر و ﻃﻮل آن بستگی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦﻫﺎی روی دﻛﻞ دارد.

۴- ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ از ﭘﺎﻳﻪای ﻛﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی روی ﻟﺪر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺧﻤﺶ درﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ رﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل و از ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮش ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.

۵- ﺷﻌﺎع ﺧﻢ ﺳﻴﻢ مسی ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ سانتی متر و زاوﻳﻪ ﻗﻮس ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ ﺧﻤﺶﺳﻴﻢ مسی)

۶- ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در روی دﻛﻞ، ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.

۷- کلیه کابل های ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی ( بعد از محل شدن کابل ) گراند شود.

۸- پایه ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم زمین متصل گردد.

۹- اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور ، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.

۱۰- اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد، سیستم قدیم به جدید در عمق خاک متصل گردد.

این مقاله ادامه دارد ….

www.kiasazehahawaz.com

درباره admin

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *